Hoodie Allen - Fame is For A*****es

Yeah, yeah
First team bitch
Stop, hoodie time

Bitches bow down, don't even know me
Told me I'm a dog like Odie
And I only fuck with crazy girls...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.