Fabio Concato - Stazione Nord

Magari ci vediamo
O ci telefoniamo
Io credo di no

Le lacrime sul bavero
E piange anche Milano
Alla stazione nord
Non so che cosa dirti ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.