Mary Costa - Once Upon a Dream

I know you
I walked with you once upon a dream
I know you
The gleam in your eyes is so familiar a gleam
Yet I know it's true
That visions are sel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.