Unkle - Guns Blazing

Styles like Al Pacino
Reno until the carcelino
The mad Dino with the Cambino, the Gambino
Digger than Jim Colisemo
More reservoir dogs than Tarant...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.