Marsimoto - Grüner Samt

Out in the streets they call him Marsi

Endlich wird wieder gekifft
Du hast doch längst vergessen wie das ist
Das kleine grüne Gold in deiner Hand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.