New York Philharmonic - Joy To the World

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her King,
Let every heart prepare Him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and natur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.