Rea Garvey - Can't Stand the Silence

I wanna stand up, take a bow
Sit down and work it out
I'm the last person in this world
Who wants to see you hurt
Is this the interval, or the end...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.