Fler - Kein Kommentar

Da wo ich hinseh' überall die Kripo. Maskulin Baby

Ich kenne kein Paragraphen auf der Straße der das Leben zulässt.
Wenn sie nur dich erwischen ps...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.