Mortel - Nie mehr Broke

Simes got that secret sound

Vom Tellerwäscher bis zur ersten Mio
Vom Tellerwäscher bis zur ersten Mio
Glaub mir, Bruder, wir sind nie mehr broke,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.