Fler - Zeichen

Zu oft sind wir am zweifeln und fragen uns wer wir sind
Wann kommt bloß dieses Zeichen was uns zeigt
Das alles stimmt
Ich geh' raus und verlauf' mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.