Dr. Dre - Stranded on Death Row

Stranded on Death Row, so duck when I swing my shit
I get rugged like Rawhead Rex with fat tracks that fits
The gangsta type, what I recites kinda let...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.