Trey Songz - Oh My

Light skinned, dark skinned, bottom right, top heavy
Jeans fitting right, hair did, shawty you the best
Light skinned, dark skinned, bottom right, top...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.