Meek Mill - Lay Up

Shorty bad as my son is, pretty face and no stomach
Was the city's most wanted 'til I said gimme yo number
Youngest nigga I'm stuntin', no more Civi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.