Dan Mangan - If I Am Dead

Those dying breeds
Gather beneath
Old fallen trees
Bits of leaves

And if only we'd know
may see that tomorrow

Oh, carry me
Four hands, eig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.