Dan Mangan - Starts with Them, Ends with Us

Don't speak
Don't speak until you've caught your breath
Don't sleep
Don't sleep unless you're safe in bed

Just pray in the night they take someo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.