Dan Mangan - Leaves, Trees, Forest

And my heart is a ghost
And he drinks and he smokes
And he keeps me awake
All through the night my heart shakes

So I live alone
Drink beer by ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.