Dan Mangan - Rows of Houses

I became a father
Tin can shooter
Makes us ready
He lies in waiting
And I hope we find it
Before they find it

Oh, oh , oh
So I tell stories
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.