50 cent - Outlaw

We lawless
We ballin' out, nigga, regardless
Everything VVS, we flawless
When I stunt, I stunt on niggas the hardest

If niggas so hot, why they ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.