Shayne Ward - Stand By Your Side

This.
One.
Is for you.
This.
One.
Is for you.

Girl when I close my eyes
I realize
I don't know what I'd do without your loving
And I ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.