Shayne Ward - Stand by Me (Making Of)

Nothing's impossible
Nothing's unreachable
When I am weary
You make me stronger
This love is beautiful
So unforgettable
I feel no winter cold
W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.