Jay-z - Otis

It makes it easier, easier to bear
You won't regret it, no, no
Some girls they don't forget it
Love is their own happiness, yeah
Sq-sq-sq-squeeze ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.