Drake - Pop Style

Yeah, yeah

Dropped outta school now we dumb rich (dumb rich)
This sound like some forty-three-oh-one shit (one shit)
All my niggas wanna do is po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.