Patrick Page - A Freak Like Me Needs Company

If you're looking for a night out on the town, you just found me
(A freak like me needs company)
I'm a sixty-five million dollar circus tragedy
(A ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.