Annie Haslam - Shine (after Satie)

Once I was lonely, living in dreams (shine shine shine shine)
Found my heart open now shine on me
Into my open heart like the sun shines
Into my op...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.