Hey Rosetta! - Parson Brown (Upirn Gaangutuq Iqalunni)

Couldn't shake the cold away
A year alone, stock still and stuck in snow

Two black eyes, this phony smile
My senses dead, my body bent in ice

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.