Skrillex - Scatta

Yeah, that's right.
Skrillex, Bare Noize, Foreign Beggars.

L.A., London, Dubai
'Bout to get rowdy right now.
Yeah. I'm an all time factor, I make the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.