Ed Sheeran - Way To Break My Heart

Star sign, Gemini
Brown eyes, fair hair in the light
We called time last night
And I can't stop thinkin' 'bout her
And her lips upon mine
So soft...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.