Lykke Li - Unrequited Love

Once again it's happening
Oh this love is unrequited

Twice the pain, the suffering
Oh my love is unrequited
Oh my love is unrequited

That mus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.