Drake - Little Bit

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

Hands down, I'm too proud for love
But with eyes shut, it's you I'm thinkin' of
But how we move from ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.