Hayes Carll - Another Like You

You were smoking on a cigarette
Talking 'bout the deficit
Putting all them wild boys down
Like a drunken Mona Lisa
Or the Leaning Tower of Pisa
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.