Chris Stapleton - Cheese Please

Mesdames et messieurs, dévisagez vous-mêmes, The Blue Sea Band!

Now I'm gonna tell you a little story
About the stuff dreams are made of, heh heh ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.