Chris Stapleton - Save the Bones for Henry Jones

Tonight we'll have a party
We'll eat some food that's rare
And at the head of the table
We'll place brother Henry's chair
Invite all the local b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.