Skrillex - Scary Monsters and Nice Sprites

Look at this
I'm a coward too
You don't need to hide, my friend
For I'm just like you

Yes, oh my god

Look at this
I'm a coward too
You don'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.