Soulja Boy Tell 'Em - Whoop Rico

[Chorus]
When we start dancing
What we do. We hurt they feelings.
When we start dancing
What we do. We hurt the feelings.
Security step up deep [...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.