Anna Oxa - Il Leon E La Gallina

La gallina coccodè
Spaventata in mezzo all'aia
Fra le vigne e i cavolfiori
Mi sfuggiva gaia
Penso a lei e guardo tè
Che già tremi perché sai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.