Shayne Ward - Someone Like You

Girl, let's go ahead now,
Let's, let's go ahead now
Girl, let's go ahead now,
Go ahead now, go ahead now

I know that you got a boyfriend
Who's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.