The Airborne Toxic Event - Does This Mean You're Moving On? (Intro)

And the funny thing is it has no end
I try to call you up, at 2am
In a crowded bar, your ringer tones
Grab my mind

I can see you through the pho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.