Josh Groban - Voce Existe Em Mim

Vim amar você até o final
Da chuva que navega nosso corpo tropical
Espero amar você ate durar
A lua que esclarece esse sol sem descansar jamais

Amar ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.