Josh Groban - Let Me Fall, song (from Cirque du Soleil)

Let me fall, let me climb
There's a moment when fear and dream must collide

Someone I am is waiting for courage
The one I want
The one I will...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.