Hayes Carll - King of the Road

Trailers for sale or rent
Rooms to let, fifty cents.
No phone, no pool, no pets
I ain't got no cigarettes
Ah, but, two hours of pushin' broom
Buy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.