Rod Stewart - I Get a Kick Out of You

I get no kick from Champagne
Mere alcohol doesn't thrill me at all
So tell me why should it be true
That I get a kick
Out of you

I get no kick ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.