Big Boi - Train, Pt. 2 (Sir Lucious Left Foot Saves the Day)

We go through this everyday
Adding more to the story trying to make it more interesting
Lying to yourself like it really happened
It's like we're r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.