Slimm Calhoun - Dirt Work

Dirt work

I'm about two an' a quarter from rockin' the bird
An' about a G short from choppin' the third
Now I'm sittin' at the light with ten pounds ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.