Soulja Boy Tell 'Em - Pretty Boy Swag

(Soulja)
(Soulja)
(Soulja)
(Soulja)
Soulja (Soulja)
Soulja (Soulja)

All the pretty girls stand up
All the pretty boys stand up
(Pretty boys in the bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.