Raekwon - Criminology 2.5

What you think I'm a fucking worm like you?
I told you, man, I told you, don't fuck with me
I told you, no fucking kids, no, but you wouldn't listen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.