Sunshine Anderson - Lunch or Dinner (Spikes Radio Edit)

I can tell that you're used to dealing with
Chicken heads who have no kind of class
They're unable to keep your mind intrigued
From moving to fast ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.