John Lennon - I Don't Wanna Be a Soldier Mama I Don't Wanna Die

Well, I don't want to be a soldier mama, I don't want to die
Well, I don't want to be a sailor mama, I don't want to fly
Well, I don't want to be a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.