Lil Wayne - One Way Trip

Ah, yeah, ah yeah
Ha ha look,

Beat the beat up til the beat gets punch drunk
Drown on my flow mothaf***a' bring your swimming trunks
Everybody s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.