Juvenile - Gotta Get It

Verse 1 (B.G.)

uh huh
In my city nigga life like a chess game
Uptown anybody could be next mane
I switch lanes on em
Reverse the game on em
Its a m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.