M 2000 - Pop Muzik

Pop, pop, pop muzik
Pop, pop, pop muzik (get up)

Get down
Pop, pop, pop muzik
Pop, pop, pop muzik

Radio, video
Boogie with a suitcase
Go li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.